ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας www.dayoffers.com. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης για το mobile application μας που αναφέρονται κατωτέρω, καθώς κάθε χρήση του Δικτυακού τόπου συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης που ορίζονται στο παρόν.

1.       Εφαρμογή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  καλύπτουν αποκλειστικά την πρόσβαση και χρήση του www.dayoffers.com. mobile application που ανήκει στην εταιρία με επωνυμία «Cyklos GB Ltd.» (η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρία»). Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν τη συμμετοχή στην εφαρμογή τόσο των χρηστών/αποδεκτών (οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται Χρήστες/Αποδέκτες), όσο και των επιχειρήσεων ή/και παρόχων προσφορών (οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται Χρήστες/Πάροχοι), σύμφωνα με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες. Οι παρόντες όροι δε ρυθμίζουν σε καμία περίπτωση τις σχέσεις μεταξύ Χρηστών/Παρόχων και Χρηστών/Αποδεκτών. Οι σχέσεις αυτές είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς και δεν αφορούν σε καμία περίπτωση την Εταιρία.

2.Συμμετοχή στην εφαρμογή

Σκοπός της εφαρμογής  (application) είναι η γενικότερη προβολή/διαφήμιση, κάθε είδους προϊόντων ή/και υπηρεσιών επιχειρήσεων σε κινητές συσκευές με δυνατότητα χρήσης “push notification”. Η πρόσβαση στην εφαρμογή συντελείται με την εγγραφή του χρήστη σε αυτήν:

Α. Για τον Χρήστη/Πάροχο

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, εγγράφεται στην εφαρμογή “ dayoffers ” ακολουθώντας οδηγίες που του δίνονται από το site www.dayoffers.com.  καταβάλλοντας το ποσό της συνδρομής του μέσω πιστωτικής κάρτας – paypal.

1.       Αφού ολοκληρώσει την εγγραφή του, παρέχεται σε αυτόν ένας κωδικός εισόδου για επαγγελματίες. Με αυτόν τον κωδικό μπορεί να κάνει καταχωρήσεις και να εισαγάγει τα διάφορα στοιχεία της επιχείρησής του. (Ενδεικτικά αναφέρονται: είδος επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, web site, email κ.λπ.)

2.       Οι καταχωρήσεις αναρτώνται με κείμενο ή/και φωτογραφία και αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή και αλυσίδες καταστημάτων.

3.       Κατόπιν της εγγραφής του Χρήστη/Πάροχου στην εφαρμογή συντελείται η κατάταξη στην αντίστοιχη ομάδα / κατηγορία προϊόντων επιχείρησης.

4.       Η dayoffers παρέχει στον εγγεγραμμένο Χρήστη/Πάροχο, μέσω web, ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να χειρίζεται ο επιχειρηματίας καθ όλο το διάστημα συνεργασίας με την dayoffers. Το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει στον Χρήστη/Πάροχο τη δυνατότητα να καταχωρεί ο ίδιος την ημερήσια προσφορά της επιχείρησης του κατά το χρόνο που ο ίδιος το επιθυμεί.

5.       Ο ανώτατος αριθμός ημερησίων προσφορών είναι έως τρεις (3). Ο Χρήστης/Πάροχος μπορεί να τις καταχωρήσει ως εξής:

α) Με απλή καταχώρηση κατόπιν της εγγραφής του στην dayoffers, μέσω της ιστοσελίδας www. dayoffers.com. Οι προσφορές της ημέρας καταχωρούνται  από τον ίδιο το Χρήστη/Πάροχο, για την τρέχουσα ημέρα και αφορούν την αντίστοιχη κατηγορία επιχειρήσεων/προϊόντων. Οι προσφορές της ημέρας εμφανίζονται στην εφαρμογή/application, εφόσον αναζητηθούν με τα αντίστοιχα κριτήρια από τον Χρήστη/Αποδέκτη. Οι προσφορές της μέρας, ανεξαρτήτως  ώρας καταχώρησης, θα εμφανίζονται για 24 ωρες απο την στιγμή της ανάρτησης στο web.

Για την τιμολόγηση της απλής καταχώρησης ισχύει η τιμολογιακή πολιτική που περιγράφεται το παράρτημα ένα (Ι) των παρόντων όρων χρήσεως.

β) Με push notification όπου ισχύουν τα αναφερόμενα για την απλή καταχώρηση. Επιπροσθέτως όμως οι Χρήστες/Αποδέκτες ενημερώνονται αυτομάτως, χωρίς να χρειαστεί από αυτούς αναζήτηση στο διαδίκτυο ή το application (iOS/android κ.λπ.). Η προσφορά ημέρας εμφανίζεται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή των Χρηστών/Αποδεκτών με τη μορφή μηνύματος.

Για την τιμολόγηση του push notification ισχύει η τιμολογιακή πολιτική που περιγράφεται στο παράρτημα ένα (Ι) των παρόντων όρων χρήσεως.

6.       Η διάρκεια εγγραφής στην εφαρμογή/application της dayoffers είναι 6 μήνες.

Για την τιμολόγηση του εξαμηνιαίου κόστους εγγραφής ισχύει η τιμολογιακή πολιτική που περιγράφεται στο παράρτημα ένα (Ι) των παρόντων όρων χρήσεως.

Β. Για τον Χρήστη/Αποδέκτη

1.       Με την εγκατάσταση της εφαρμογής και τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού ο Χρήστης/Αποδέκτης εγγράφεται αυτομάτως δωρεάν στο σύστημα.

2.       Ο Χρήστης/Αποδέκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το είδος της προσφοράς ημέρας για την οποία ενδιαφέρεται. (πχ. εστίαση, ένδυση, έξοδος κλπ.). Εν συνεχεία, μπορεί να επιλέξει την περιοχή που τον ενδιαφέρει και να ενεργοποιήσει αυτόματα τον γεωεντοπισμό (geolocation) και να καθοδηγηθεί μέσω google maps στο κατάστημα της προσφοράς.

3.       Η εφαρμογή/application της dayoffers παρουσιάζει τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης του Χρήστη/Παρόχου και δίνει τη δυνατότητα απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας με την προβαλλόμενη για προσφορά επιχείρηση.

4.       Στο Χρήστη/Αποδέκτη παρέχεται το δικαίωμα ενεργοποίησης push notification, αποθήκευσης και ταξινόμησης των προσφορών που τον ενδιαφέρουν. Περαιτέρω παρέχεται η επιλογή βαθμολόγησης τόσο της προσφοράς, όσο και της εφαρμογής με αστερίσκους που δηλώνουν την ποιότητα της παρασχεθείσας υπηρεσίας.

3.Τιμολογιακή πολιτική

-Η αγορά εγγραφής καθώς και τα άμεσα και έμμεσα δικαιώματα που απορρέουν από την εκμετάλλευση της εφαρμογής, ισχύουν για 6 μήνες.

-Το κόστος εγγραφής για κάθε εξάμηνο καθορίζεται από την dayoffers σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική που περιγράφεται στο παράρτημα ένα (Ι) των παρόντων όρων χρήσεως.

-Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται αναλόγως αν απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις  ή αλυσίδες επιχειρήσεων.

-Η τιμολόγηση των “push notifications” παραμένει σταθερή για κάθε ξεχωριστή καταχώρηση ανεξάρτητα από τη χρήση από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή αλυσίδες επιχειρήσεων και διαρκεί για όλο το διάστημα της εγγραφής του Χρήστη/Παρόχου.

-Η τιμολόγηση των Banners ή άλλου είδους καταχωρήσεων στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή/application καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με την Εταιρεία.

4.       Απενεργοποίηση/Διαγραφή

Ο Χρήστης/Πάροχος και ο Χρήστης/Αποδέκτης διατηρούν το δικαίωμα απενεργοποίησης του λογαριασμού τους αποστέλλοντας e-mail με σχετικό αίτημα στην Εταιρία.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού του Χρήστη/Παρόχου και του Χρήστη/Αποδέκτη σε περίπτωση που εντοπιστεί περιεχόμενο που παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία ή τους όρους χρήσης της παρούσας εφαρμογής.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει κατά τη βούλησή της μόνιμα ή προσωρινά τη λειτουργία της εφαρμογής άνευ προγενέστερης ειδοποιήσεως προς τους χρήστες.

5.       Μεταβολές/τροποποίηση όρων

Η Εταιρία δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει τις υπηρεσίες και τους όρους του παρόντος ή και οποιουδήποτε μέρος της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς καμία έγγραφη προειδοποίηση, παρά μόνο με σχετική αναγραφή στον ιστότοπο www. dayoffers.com.

6.       Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου www.dayoffers.com ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων και λογοτύπων μορφής layout, ψηφιακών αρχείων και λογισμικού, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, η φόρτωση (downloading) της εφαρμογής dayoffers επιτρέπεται αυστηρά για την προκαθορισμένη χρήση και εφόσον τηρούνται όλες οι διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περαιτέρω απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιονδήποτε καταλόγων προϊόντων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών και η οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη. Όσον δε αφορά τις φωτογραφίες των Χρηστών/Παρόχων, αυτές αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία τους και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί σε τρίτους από τη χρήση, καταχώρηση προβολή των παραπάνω φωτογραφιών. Στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών η εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, περιεχόμενο και ενημερώσεις που εμφανίζονται στον ιστότοπο της εφαρμογής να είναι ακριβή, και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την πληρότητα ή αξιοπιστία τους. Τέλος, απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, μέρους ή του συνόλου του ιστότοπου, για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό.

7.       Προσωπικά δεδομένα

H Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου www. dayoffers.com. και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το λόγο αυτό η Εταιρία δεν συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρά μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων λειτουργιών και την πρόσβαση στα προϊόντα και υπηρεσίες της εφαρμογής. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων έχει στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή των χρηστών. Η Εταιρία δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη/Αποδέκτη προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με το Χρήστη/Πάροχο, να καταστεί δυνατή η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις προσφορές ημέρας που έχουν επιλεχθεί από το χρήστη. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα του χρήστη προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εφαρμογής, την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την εκπλήρωση των όρων, υποχρεώσεων και απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από την εφαρμογή και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η Εταιρία χρησιμοποιεί το σύστημα γεωεντοπισμού της google maps όπως αυτό διατίθεται από τις φορητές συσκευές των χρηστών του προγράμματος. Η συλλογή πληροφοριών εντοπισμού της θέσης του χρήστη έχει μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής του Χρήστη/Παρόχου με το Χρήστη/Αποδέκτη. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τη λήψη δεδομένων θέσης από την εφαρμογή, μπορεί να προβεί σε απενεργοποίηση της σχετικής λειτουργίας.

Η Εταιρία δύναται να συλλέξει τη διεύθυνση IP (Internet Protocol Address) του χρήστη προκειμένου να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει τυχόν ζητήματα λειτουργίας του εξυπηρετητή (server), αλλά και να βελτιστοποιήσει την ποιότητα λειτουργιών της εφαρμογής. Παράλληλα η Εταιρία δύναται να κάνει χρήση των ως άνω στοιχείων για στατιστικούς λόγους ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα παρεχόμενων ενημερώσεων στο χρήστη. Στη διεύθυνση IP δεν περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για το χρήστη.

Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρούνται στην εφαρμογή παρέχονται με την πλήρη συναίνεση του χρήστη. Η Εταιρία μεριμνά για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της εφαρμογής από κακόβουλες παρεμβάσεις και εγγυάται αποκλειστικά την ανάληψη και την τήρηση των μέτρων αυτών. Οι χρήστες της εφαρμογής παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους.

Οι χρήστες της εφαρμογής οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών της να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

9.       Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά εξόδων, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, βλάβης στον υπολογιστή από viruses, bugs, hacking, βλάβης στο software ή το hardware, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, διαφυγόντων κερδών, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών που θα μπορούσαν να προκύψουν στο χρήστη του παρόντος Δικτυακού τόπου ή την ιδιοκτησία του, ως επακόλουθο της πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, την πλοήγηση σε αυτόν, την αδυναμία πρόσβασης σ’ αυτόν, ή τη μεταφόρτωση περιεχομένου από αυτόν, όπου αυτό επιτρέπεται. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής χωρίς σφάλματα ή τεχνικά προγράμματα πλην όμως η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο του χρήστη. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης περιεχομένου, πληροφοριών και ενημερώσεων που μεταδίδονται από την εφαρμογή.

Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ενημερώσεων ημερησίων προσφορών. Το περιεχόμενο αυτό δημοσιεύεται  με πρωτοβουλία και ευθύνη του Χρήστη/Παρόχου. Η παρούσα εφαρμογή και οι σχετικές με τη χρήση αυτής παρεχόμενες υπηρεσίες διατίθενται ως έχουν και τη Εταιρία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και αξιοπιστία οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφορίας ή ενημέρωσης μεταδίδεται μέσω της εφαρμογής. Η Εταιρία αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και ανάρτηση περιεχομένου και ενημερώσεων μέσω της εφαρμογής και δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, την εγκυρότητα και την ποιότητα των προϊόντων, υπηρεσιών και ενημερώσεων που αποκτώνται μέσω της εφαρμογής και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την εγκυρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα του περιεχόμενου που μεταδίδεται μέσω της εφαρμογής.

Η σχέση του Χρήστη/Παρόχου με το Χρήστη/Αποδέκτη είναι απολύτως ανεξάρτητη, ως εκ τούτου η Εταιρία δεν παρέχει συστάσεις, δε μεσολαβεί στην κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ των χρηστών και δεν εγγυάται την προσήκουσα εκπλήρωσή τους.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο χρήστης παραιτείται ρητώς από τυχόν απαιτήσεις κατά της Εταιρίας που τυχόν προκύψουν από την χρήση ή την πρόσβασή του στον Δικτυακό τόπο.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη χρήση πιστωτικής κάρτα της από μη  νόμιμο ή/και εξουσιοδοτημένο κάτοχο.

10.       Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων, από την εκτέλεση ή την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, είτε κατά τη διάρκεια της, είτε μετά τη λήξη της, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Δικαστηρίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Εδώ θα αναφέρεται η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας, ήτοι το κόστος των παρερχομένων υπηρεσιών και ο ΦΠΑ.

(Επικοινωνία με εταιρεία για κοστολόγια. Διαφέρουν από εποχή σε εποχή.)